unirett ist SRC 2021 &
First Aid Stufe 1 & 2 IVR anerkannt

Bei unirett kannst Du den BLS-AED-SRC Komplett Generic Kursausweis, sowie das First Aid Stufe 1 & 2 IVR-Zertifikat erwerben

SRC
IVR