unirett ist SRC 2021 &
First Aid Stufe 1, 2 & 3 IVR anerkannt

Bei unirett kannst Du den BLS-AED-SRC Komplett Generic Kursausweis, sowie das First Aid Stufe 1, 2 & 3 IVR-Zertifikat erwerben

SRC
IVR